Giới thiệu

Thành lập năm 1951, với nhiệm vụ xây dựng lực lượng sĩ quan thông tin có lòng kiên trung, yêu nước, có lòng quả cảm giỏi chuyên môn, biết phấn đấu để chuẩn hóa lực lượng vũ trang quân đội nói chung, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

Trường đang được đặt cơ sở tại : 101 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Chuyên ngành chính của trường là Chỉ huy – Tham mưu Thông tin (Hệ quân sự)