Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Tin học

  • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện An ninh nhân dân trở thành một trong những trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học lớn của cả nước về đào tạo lực lượng vĩ trang. Trường là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an và đang phấn đấu phát triển thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Quốc gia không chỉ ở Hà Nội mà còn của cả nước.

Các ngành hiện tại đang được đào tạo tại trường hiện nay:

  • Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh
  • (Trinh sát an ninh và Điều tra hình sự)
  • Gửi đào tạo tại Học viện Quân y