Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Ngôn ngữ Anh

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 5/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 600 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ IELTS  tối thiểu 6.5 điểm.
 • Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 560 điểm.

Các ngành khác

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ IELTS  tối thiểu 4.5 điểm.
 • Chứng chỉ TOEFL tối thiểu 470 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Là một trong những ngôi trường có bề dày đào tạo về tri thức lý luận cho nước nhà về lĩnh vực báo chí, nghệ thuật, truyền thông, giúp đào tạo hàng chục nghìn thế hệ cầm bút, dùng trí tuệ của mình để phục vụ Tổ quốc, xã hội và đất nước.

Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Học viện báo chí và tuyên truyền đã ngày càng phát triển và có nhiều biến đổi, chuyển mình để ngày càng phù hợp hơn với môi trường và thị phần doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số đang ảnh hưởng đến mọi mặt trong đời sống với các chuyên ngành học được cập nhật, nâng cao chất lượng giảng dạy và ứng dụng vào thực tiễn nhiều hơn.

Các ngành học đang được gỉang dạy tại đây:

 •  Báo chí, chuyên ngành
 • Báo in
 • Báo chí, chuyên ngành
 • Báo phát thanh
 • Báo chí, chuyên ngành
 • Báo truyền hình
 • Báo chí, chuyên ngành
 • Báo mạng điện tử
 • Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao
 • Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao
 • Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí
 • Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình
 • Truyền thông đại chúng
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Triết học
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Kinh tế chính trị
 • Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế
 • Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)
 • Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý
 • Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
 • Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa
 • Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển
 • Chính trị học, chuyên ngành tư tưởng Hồ Chí minh
 • Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển
 • Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công
 • Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách
 • Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quàn lý xã hội
 • Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước
 • Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuẩt bản
 • Xuất bản, chuyên ngành
 • Xuất bản điện tử
 • Xã hội học
 • Công tác xã hội
 • Quản lý công
 • Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam
 • Truyền thông quốc tế
 • Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại
 • Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế
 • Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyên thông toàn càu (chất lượng cao)
 • Quan hệ công chúng chuyên ngành quan hệ công chúng chuyên nghiệp
 • Quan hệ công chúng chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)
 • Quảng cáo
 • Ngôn ngữ Anh