Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chứng chỉ IELTS 4,5 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Học viện Phụ nữ được thành lập vào năm 2012 và được định hướng trở thành cơ sở giáo dục đào tạo có yếu tố bổ trợ cho các nhóm đối tượng phục vụ công tác xã hội, bình đẳng giới và các hoạt động phục vụ cộng đồng.

Là ngôi trường có tiền thân từ các cơ sở đào tạo cán bộ phụ nữ từ năm 1955, Học viện phụ nữ là niềm tự hào cho nhiều thế hệ lãnh đạp phụ nữ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh trong việc góp phần xây dựng và phát triển đất nước trong thời đại mới

Các ngành đào tạo bao gồm:

 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing, Thương mại điện tử, Tài chính và đầu tư, Tổ chức và nhân lực
 • Công tác xã hội
 • Giới và phát triển

  Luật
 • Luật hành chính, Luật kinh tế, Luật dân sự
 • Quản trị lữ hành, Quản trị khách sạn
 • Truyền thông đa phương tiện
 • Báo chí đa phương tiện