Giới thiệu

Học viện Tư pháp được thành lập vào năm 2004 với chức năng là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Tư pháp, hoạt động theo Điều lệ trường đại học, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu hình quốc huy, có tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Học viện Tư pháp có 53 giảng viên với 16 nam và 37 nữ, trong đó: 02 Giảng viên cao cấp, 23 Giảng viên chính. Số giảng viên có chức danh tư pháp như Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên… là 08 người. Về trình độ đào tạo: 01 Phó Giáo sư – Tiến sĩ, 13 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ, 03 cử nhân.

Hiện tại Học viện tư pháp ở miền Nam đang đào tạo các ngành sau:

  • Nghiệp vụ luật sư
  • Nghiệp vụ công chứng
  • Nghiệp vụ đấu giá
  • Thừa phát lại
  • Nghiệp vụ thi hành án