Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM tại ninh Thuận là một trong những trường thuộc hệ thống Trường nông Lâm tại khu vực vực Duyên hải Nam Trung bộ với mục tiêu đào tạo và phát triển nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp tại nhiều vùng ở lân cận.

Địa chỉ của trường hiện ở số 8 Yên Ninh, TT. Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận.

  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán 
  • Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo
  • Nông học
  • Nuôi trồng thủy sản
  • Thú y
  • Tài nguyên và du lịch sinh thái
  • Bất động sản