Dạ Lang tự đại (夜郎自大)- Câu chuyện thành ngữ Trung Quốc.

Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu chuyện thành ngữ Trung Quốc có tên là ” Dạ Lang tự đại ” (夜郎自大). Hãy cùng tìm hiểu xem câu chuyện thành ngữ Trung Quốc này kể về điều gì nhé!

1.Tìm hiểu Hán tự của câu chuyện

Cùng nhau tìm hiểu phần Hán tự của câu chuyện thành ngữ “Dạ Lang tự đại ” để củng cố kiến thức từ vựng nào.

夜郎自大

汉 代 张 骞 出 使 西 域 回 来 之 后,向 汉 武 帝 详 细 汇 报 了 西 域 的 地 理 环 境 和 风 俗 人 情。

汉 武 帝 受 到 张 骞 西 域 成 功 的 启 发,又 叫 他 出 使 西 南 ,沟 通 当 时 的 大 夏 国。

张 骞 一 行 到 了 滇 国 和 夜 郎,滇 王 问 张 骞 等 人,汉 朝 与 我 们 相 比 哪 个 大 呀?

后 来,汉 朝 使 者 与 夜 郎 王 一 起 喝 酒 时,夜 郎 王 也 问 了 同 样 的 问 题,汉 朝 与 夜 郎 比 哪 个 大 呀?

张 骞 心 里 明 白,夜 郎 的 地 盘 只 及 得 上 汉 朝 一 个 郡,可 夜 郎 国 王 因 为 山 高 林 密 没 有 走 出 国 境,还 以为 夜 郎 是 天 下 的 大 国 家 呢!

后 来 人 们 便 用 夜 郎 自 大 这 个 成 语,形 容 那 些 孤 陋 寡 闻 而 又 妄 自 尊 大 的 人。

2.Pinyin của câu chuyện thành ngữ Trung Quốc “Dạ Lang tự đại”

Cùng mình luyện tập đọc qua phần pinyin của thành ngữ Trung Quốc này nhé

Yèlángzìdà

Hàndài zhāngqiān chū shǐ xīyù huílái zhīhòu, xiàng hàn wǔdì xiángxì huìbàole xīyù dì dìlǐ huánjìng hé fēngsú rénqíng.

Hàn wǔdì shòudào zhāngqiān xīyù chénggōng de qǐfā, yòu jiào tā chū shǐ xīnán, gōutōng dāngshí de dà xià guó.

Zhāngqiān yīxíng dàole diān guó hé yè láng, diān wáng wèn zhāngqiān děng rén, hàn cháo yǔ wǒmen xiāng bǐ nǎge dà ya?

Hòulái, hàn cháo shǐzhě yǔ yè láng wáng yīqǐ hējiǔ shí, yè láng wáng yě wènle tóngyàng de wèntí, hàn cháo yǔ yè láng bǐ nǎge dà ya?

Zhāngqiān xīnlǐ míngbái, yè láng dì dìpán zhǐ jí dé shàng hàn zhāo yīgè jùn, kě yè láng guówáng yīnwèi shāngāo lín mì méiyǒu zǒuchū guójìng, hái yǐwéi yè láng shì tiānxià de dà guójiā ne!

Hòulái rénmen biàn yòng yèlángzìdà zhège chéngyǔ, xíngróng nàxiē gūlòuguǎwén ér yòu wàngzìzūndà de rén.

3. Nội dung của thành ngữ “Dạ Lang tự đại”

Dạ Lang tự đại

Trương Khiên thời nhà Hán sau khi đi sứ từ Tây vực về, báo cáo chi tiết với Hán Vũ đế về hoàn cảnh địa lí và phong tục của con người.

Sau khi Hán Vũ đế thành công nhận được báo cáo của Trương Khiên về Tây vực, bèn sai ông ta đi sứ Tây Nam, khai thông Đại Hạ quốc lúc bấy giờ

Trương Khiên vừa đến Điền quốc thì gặp Dạ Lang, Điền vương hỏi Trương Khiên là ai, triều Hán và bọn ta nơi đâu to hơn?

Sau này,khi sứ giả triều nhà Hán cùng Dạ Lang vương uống rượu,Dạ Lang vương cũng hỏi một câu tương tự, triều Hán và Dạ Lang nơi nào to hơn?

Trong lòng Trương Khiên biết rõ, địa bàn của Dạ Lang chỉ bằng một quận của triều Hán, nhưng bởi vì quốc vương của Dạ Lang chưa từng đi ra khỏi biên giới rừng sâu núi thẳm, ông ta vẫn cho rằng Dạ Lang là một quốc gia to lớn trong thiên hạ!

Sau này người ta dùng thành ngữ “Dạ Lang tự đại” để hình dung những người vừa nông cạn vừa tự cao tự đại.

Related Posts

Nhập bình luận