Đồ gia dụng trong tiếng Anh (Học từ vựng theo chủ đề)

Chủ đề đồ dùng gia dụng trong tiếng Anh chắc chắn là một chủ đề từ vựng không thể bỏ qua đối với các bạn học tiếng Anh. Chính vì thế hôm nay mình quyết định làm một bài viết danh sách các đồ dùng gia dụng và cách gọi tên tiếng Anh của chúng. Hãy cùng mình ghi chú lại nhé.

1. Các đồ dùng gia dụng trong tiếng Anh có bắt đầu bằng chữ A,B,C

Một số đồ vật dùng trong gia đình thông dụng bắt đầu bằng chữ A, B,C

 1. alarm clock /ə’lɑ:m klɔk/ :đồng hồ báo thức
 2. armchair /ˈɑːrmtʃer/: ghế bành
 3. bath /bɑ:θ/ :bồn tắm
 4. bathroom /bɑ:θrum/: nhà tắm
 5. bed /bed/: giường
 6. bedside table /’bedsaid ‘teibl/: bàn để cạnh giường ngủ
 7. bench /bentʃ/: ghế tựa dài
 8. bin /bin/: thùng rác
 9. blanket /’blæɳkit/: chăn
 10. blinds /blaind/: rèm chắn ánh sáng
 11. Blu-ray player: đầu đọc đĩa
 12. Blu-ray bookcase : tủ sách
 13. bookcase /’bukkeis/: giá sách
 14. bookshelf /ˈbʊkʃelf/: giá sách
 15. broom /bru:m/:chổi
 16. bucket /’bʌkit/: cái xô
 17. carpet /ˈkɑːrpɪt/: thảm
 18. CD player /cd ‘pleiə/ :máy phát đĩa
 19. chair /tʃer/: ghế chair ghế
 20. chandelier /ˌʃændəˈlɪr/: đèm trần
 21. chest /tʃest/: rương, hòm , tủ
 22. chest of drawers /tʃest əv drɔː/ :tủ ngăn kéo
 23. clock /klɔk/ :đồng hồ
 24. coat hanger /kout ‘hæɳə/ / móc treo quần áo
 25. coat stand /kout stænd/ :cây treo quần áo
 26. coffee table /’kɔfi ‘teibl/:bàn uống nước
 27. cold tap /kould tæp/: vòi nước lạnh
 28. cupboard /ˈkʌbərd/: tủ ly ,chén
 29. curtain /ˈkɜːrtn/: rèm
 30. cushion /’kuʃn/: đệm

2. Các đồ vật bắt đầu bằng chữ D,F,G,H

 1. desk /desk/: bàn làm việc
 2. door handle /dɔ: ‘hændl/ :tay nắm cửa
 3. door knob /dɔ: nɔb/: Cái nắm cửa
 4. doormat /’dɔ:mæt/: thảm lau chân ở cửa
 5. double bed /’dʌbl bed/: giường đôi
 6. drawer /drɔːr/: ngăn kéo
 7. dressing table /’dresiɳ ‘teibl/ :bàn trang điểm
 8. drinks cabinet /driɳk ‘kæbinit/ :tủ đựng rượu
 9. dustbin /’dʌstbin/ :thùng rác
 10. dustpan /’dʌstmən/ and brush /brʌʃ/ : Đồ hốt rác và chổi quét rác
 11. duvet /’dju:vei/: chăn lông vịt
 12. DVD player /DVD ‘pleiə/ :máy chạy đĩa DVD
 13. file /faɪl/: tủ đựng hồ sơ
 14. fan /fæn/: quạt
 15. filing cabinet /’failiɳ ‘kæbinit/ :tủ đựng giấy tờ, hồ sơ
 16. flannel /’flænl/: khăn rửa mặt , khăn , quần áo bằng vải flannel
 17. furniture /ˈfɜːrnɪtʃər/: đồ gia dụng
 18. fuse box /fju:z bɔks/ :hộp cầu chì
 19. games console /geim kən’soul/ :máy chơi game điện tử
 20. gas fire /gæs ‘faie/ lò sưởi ga
 21. hoover/ vacuum /’vækjuəm/ : máy hút bụi
 22. hot tap /hɔt tæp/ :vòi nước nóng
 23. houseplant : cây , thực vật trồng trang trí trong nhà

2. Có chữ đầu là I,K,L,M,N,O,P

 1. iron /’aiən/ :bàn là , bàn ủi quần áo
 2. ironing board /’aiəniɳ bɔ:d/: giá kê ủi quần áo
 3. key /ki:/: chìa khóa
 4. knife /naif/: dao
 5. lamp /læmp/: đèn lamp đèn bàn
 6. lampshade :chụp đèn , chao đèn
 7. light switch /lait switʃ/ :công tác đèn
 8. mattress /’mætris/: Cái nệm, cái đệm
 9. mirror /’mirə/ :gương
 10. mop /mɔp/ :cây lau nhà
 11. nail /neil/: Cây đinh
 12. ornament /’ɔ:nəment/: đồ trang trí , vật dụng decor trong nhà
 13. painting /’peintiɳ/: tranh vẽ, bức họa trang trí
 14. piano /’pjænou/ :đàn piano
 15. picture /’piktʃə/ bức tranh
 16. pillow /’pilou/: gối
 17. pillowcase: bao gối, vỏ gối
 18. plug socket /plʌg’sɔkit/- power socket /’pauə’sɔkit/ ổ cắm điện
 19. plug /plʌg/ : Đầu cắm điện, phích cắm điện
 20. plug hole /plʌg’houl/ lỗ thoát nước, cống xã nước
 21. poster /’poustə/: bức ảnh lớn , áp phích

3. Các đồ dùng gia dụng trong tiếng Anh còn lại

Một số đồ vật gia dụng phổ biến trong tiếng Anh dưới đây :

 1. radiator /’reidieitə/: lò sưởi
 2. radio /’reidiai/ :đài
 3. record player /’rekɔ:d’pleiə/máy hát
 4. rocking chair /ˈrɒkɪŋ tʃeər /: ghế bập bênh
 5. rug /rug/ :thảm lau chân , nùi giẻ lau chân
 6. sheet /ʃi:t/ : ga-draptrải giường
 7. shelf /ʃelf/: ngăn giá
 8. sideboard /’saidbɔ:d/: tủ ly
 9. single bed /’siɳglbed/ : giường đơn
 10. sink /sɪŋk/: chậu rửa mặt, lavabo
 11. sofa /ˈsoʊfə/: sofa
 12. spin dryer /spin’draiə/ :máy sấy quần áo
 13. sponge /spʌndʤ/ : miếng bọt rửa bát,mút rửa bát
 14. stool /stuːl/: ghế đẩu
 15. table /ˈteɪbl/: bàn
 16. tablecloth khăn trải bàn
 17. tap /tæp/: vòi nước
 18. telephone /’telifoun/ :điện thoại
 19. torch /’tɔ:tʃ/ :đèn pin
 20. towel /’tauəl/ : khăn lau mình, khăn tắm
 21. TV=Television /’teli,viʤn/ :ti vi
 22. vase /vɑ:z/: chậu hoa, bình hoa
 23. wallpaper /’wɔ:l,peipə/: giấy dán tường
 24. wardrobe /ˈwɔːrdroʊb/: tủ quần áo
 25. washing machine /’wɔʃiɳmə’ʃi:n/: máy giặt
 26. waste basket /weist ‘bɑ:skit/ : sọt rác

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận