Lưỡng bại câu thương (两败俱伤) -(Cả hai cùng bị tổn thất): Thành ngữ Trung Quốc

Thành ngữ Lưỡng bại câu thương 两败俱伤 trong tiếng Trung Quốc biểu thị hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu thành ngữ này nhé !

1.Tìm hiểu Hán tự và phiên âm của câu truyện thành ngữ Lưỡng bại câu thương 两败俱伤

Cùng mình tìm hiểu thành ngữ Lưỡng bại câu thương trong câu truyện thành ngữ Trung Quốc nhé!

两败俱伤 (liǎngbàijùshāng)

战国的时候,有一个名叫淳于的人,他很聪明,遇事总是能想出很多好办法,讲话也很幽默。

Zhànguó de shíhòu, yǒuyīgè míng jiào chúnyú de rén, tā hěn cōngmíng, yù shì zǒng shì néng xiǎng chū hěnduō hǎo bànfǎ, jiǎnghuà yě hěn yōumò.

当他知道齐宣王正在召集兵马准备去攻打魏国时,就去晋见齐宣王,想要劝说他不要去攻打魏国。

Dāng tā zhīdào qí xuānwáng zhèngzài zhàojí bīng mǎ zhǔnbèi qù gōngdǎ wèiguóshí, jiù qù jìnjiàn qí xuānwáng, xiǎng yào quànshuō tā bùyào qù gōngdǎ wèi guó.

他给齐宣王说了一个关于韩子卢和东郭逡的故事。据说。韩子卢是最棒的猎犬,东郭逡是最有名的狡兔。有一天,韩子卢追赶东郭逡,想要把他捉来吃了,东郭逡在前面拼命地逃,韩子卢在后面拼命地追。追了很久,结果他们两个都跑得没有力气不能动弹,倒在山脚下死了。这个时候正好有个农夫路过,毫不费力就把他们两个一齐带回家煮了吃掉。

Tā gěi qí xuānwáng shuōle yīgè guānyú hán zi lú hé dōngguō qūn de gùshì. Jùshuō. Hán zi lú shì zuì bàng de lièquǎn, dōngguō qūn shì zuì yǒumíng de jiǎo tù. Yǒu yītiān, hán zi lú zhuīgǎn dōngguō qūn, xiǎng yào bǎ tā zhuō lái chīle, dōngguō qūn zài qiánmiàn pīnmìng de táo, hán zi lú zài hòumiàn pīnmìng de zhuī. Zhuīle hěnjiǔ, jiéguǒ tāmen liǎng gè dōu pǎo dé méiyǒu lìqì bùnéng dòngtán, dào zài shān jiǎoxià sǐle. Zhège shíhòu zhènghǎo yǒu gè nóngfū lùguò, háo bù fèilì jiù bǎ tāmen liǎng gè yīqí dài huí jiā zhǔle chī diào.

齐宣王一听,说道,我不明白你说的这个故事和我现在去攻打魏国有什么关系,淳于说道:“大王现在去攻打魏国,在短期内是不可能打赢的,到头来双方都会弄得百姓贫穷,钱财尽失,两败俱伤,不仅老百姓,吃苦国家,兵力也会大大受到损伤,如果到时秦国和楚国趁机攻打我们,不就是让他们有一并吞掉齐国和魏国的机会了吗。”齐宣王听了淳于的话觉得很有道理,就停止了攻打魏国的计划。

Qí xuānwáng yī tīng, shuōdao, wǒ bù míngbái nǐ shuō de zhège gùshì hé wǒ xiànzài qù gōngdǎ wèi guóyǒu shé me guānxì, chúnyú shuōdao:“Dàwáng xiànzài qù gōngdǎ wèi guó, zài duǎnqí nèi shì bù kěnéng dǎ yíng de, dàotóulái shuāngfāng dūhuì nòng dé bǎixìng pínqióng, qiáncái jìn shī, liǎngbàijùshāng, bùjǐn lǎobǎixìng, chīkǔ guójiā, bīnglì yě huì dàdà shòudào sǔnshāng, rúguǒ dào shí qín guó hé chǔ guó chènjī gōngdǎ wǒmen, bù jiùshì ràng tāmen yǒu yī bìngtūn diào qí guó hé wèi guó de jīhuìle ma.” Qí xuānwáng tīngle chúnyú dehuà juédé hěn yǒu dàolǐ, jiù tíngzhǐle gōngdǎ wèi guó de jìhuà.

两败俱伤,形容两个能力差不多的人互相争斗,都受到损伤,谁也没得到好处。

Liǎngbàijùshāng, xíngróng liǎng gè nénglì chàbùduō de rén hùxiāng zhēngdòu, dōu shòudào sǔnshāng, shéi yě méi dédào hǎochù.

2.Nội dung truyện thành ngữ Lưỡng bại câu thương

Lưỡng bại câu thương

Vào thời kì chiến quốc, có một người tên là Thuần Vu, anh ta rất thông minh, gặp chuyện gì đều có thể nghĩ ra cách hay để giải quyết, nói chuyện cũng rất hài hước.

Lúc anh ta biết được vua Tề Tuyên đang tập hợp binh mã chuẩn bị đi tấn công nước Ngụy, liền đến nước Tấn gặp vua Tề Tuyên, muốn được thuyết phục vua Tề Tuyên đừng đánh nước Ngụy nữa.

Anh ta kể cho vua Tề Tuyên nghe một câu chuyện liên quan đến Hàn Tử Lư và Đông Quách Thoan. Nghe nói rằng Hàn Tử Lư là một con chó săn cừ khôi, còn Đông Quách Thoan là một con thỏ gian xảo. Một ngày nọ, Hàn Tử Lư đuối theo Đông Quách Thoan, muốn bắt nó lại và ăn thịt , Đông Quách Thoan phía trước chạy bạt mạng , Hàn Tử Lư ở phía sau bạt mạng đuổi theo. Rượt đuổi một hồi lâu, cả hai yếu đến mức không thể di chuyển, gục chết dưới chân núi.Vào lúc này, một người nông dân tình cờ đi ngang qua, anh ta mang chúng về nhà và nấu chúng mà không cần tốn nhiều công sức.

Vua Tề Tuyên nghe vậy liền nói : Ta không hiểu ngươi kể câu chuyện đó với ta với việc bây giờ đi đánh nước Ngụy có liên quan gì. Thuần Vu bèn nói: Đại Vương bây giờ đi đánh nước Ngụy, trong thời gian ngắn như vậy thì không thể đánh thắng được. Trước mắt cả hai bên đều sẽ làm cho chúng sinh nghèo đói, tiền tài đều mất hết, không nhữ là chúng sinh, quốc gia cũng lầm than, binh lực cũng sẽ chịu nhiều tổn thất, nếu như đến khi nước Tần và nước Sở nhân cơ hội đánh chúng ta , không phải là sẽ để cho chúng có cơ hội thôn tính nước Tề và nước Ngụy sao?” Vua Tề Tuyên nghe thấy Thuần Vu nói như vậy cảm thấy rất có lí, liền dừng kế hoạch tấn công nước Ngụy lại.

“Lưỡng bại câu thương” là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận