Ngưu Lang Chức Nữ (牛郎织女): Câu truyện truyền thuyết Trung Quốc vễ lễ Thất tịch

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một câu truyện truyền thuyết Trung Quốc có tên là Ngưu Lang Chức Nữ (牛郎织女). Đây là câu chuyện nguồn gốc hình thành nên ngày lễ Thất Tích ở Trung Quốc. Các bạn hãy cùng mình đọc nhé !

1. Tìm hiểu nội dung và phiên âm của câu truyện Ngưu Lang Chức Nữ (牛郎织女)

Dưới đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn Hán tự và phiên âm của truyện .

牛郎织女

七夕节始终和牛郎织女的传说相连,这是一个很美丽的,千古流传的爱情故事,成为 中国四大民间爱情传说之一 。

Qīxì jié shǐzhōng hé niúlángzhīnǚ de chuánshuō xiānglián, zhè shì yīgè hěn měilì de, qiāngǔ liúchuán de àiqíng gùshì, chéngwéi zhōngguó sì dà mínjiān àiqíng chuánshuō zhī yī.

  相传在很早以前,南阳城西牛家庄里有个聪明、忠厚的小伙子,父母早亡,只好跟着哥哥嫂子度日,嫂子马氏为人狠毒,经常虐待他,逼他干很多的活,一年秋天,嫂子逼他去放牛,给他九头牛,却让他等有了十头牛时才能回家,牛郎无奈只好赶着牛出了村。

Xiāngchuán zài hěn zǎo yǐqián, nányáng chéngxī niú jiā zhuāng li yǒu gè cōngmíng. Zhōnghòu de xiǎohuǒzi, fùmǔ zǎo wáng, zhǐhǎo gēnzhe gēgē sǎozi dù rì, sǎozi mǎ shì wéirén hěndú, jīngcháng nüèdài tā, bī tā gàn hěnduō de huó, yī nián qiūtiān, sǎozi bī tā qù fàng niú, gěi tā jiǔ tóu niú, què ràng tā děng yǒule shí tóu niú shí cáinéng huí jiā, niú láng wúnài zhǐhǎo gǎnzhe niú chūle cūn.

  牛郎独自一人赶着牛进了山,在草深林密的山上,他坐在树下伤心,不知道何时才能赶着十头牛回家,这时,有位须发皆白的老人出现在他的面前,问他为 何伤心,当得知他的遭遇后,笑着对他说: 别难过,在伏牛山里有一头病倒的老牛,你去好好喂养它,等老牛病好以后,你就可以赶着它回家了。

Niú láng dúzì yīrén gǎnzhe niú jìnle shān, zài cǎoshēn lín mì de shānshàng, tā zuò zài shù xià shāngxīn, bù zhīdào hé shí cáinéng gǎnzhe shí tóu niú huí jiā, zhè shí, yǒu wèi xūfà jiē bái de lǎorén chūxiàn zài tā de miànqián, wèn tā wèihé shāngxīn, dāng dé zhī tā de zāoyù hòu, xiàozhe duì tā shuō: Bié nánguò, zài fú niú shānli yǒu yītóu bìng dǎo de lǎo niú, nǐ qù hǎohǎo wèiyǎng tā, děng lǎo niú bìng hǎo yǐhòu, nǐ jiù kěyǐ gǎnzhe tā huí jiāle.

  牛郎翻山越岭,走了很远的路,终于找到了那头有病的老牛,他看到老牛病得厉害,就去给老牛打来一捆捆草,一连喂了三天,老牛吃饱了,才抬起头告诉 他:自己本是天上的灰牛大仙,因触犯了天规被贬下天来,摔坏了腿,无法动弹。自己的伤需要用百花的露水洗一个月才能好,牛郎不畏辛苦,细心地照料了老牛一 个月,白天为老牛采花接露水治伤,晚上依偎在老年身边睡觉,到老牛病好后,牛郎高高兴兴赶着十头牛回了家。

Niú láng fān shānyuè lǐng, zǒule hěn yuǎn de lù, zhōngyú zhǎodàole nà tóu yǒu bìng de lǎo niú, tā kàn dào lǎo niú bìng dé lìhài, jiù qù gěi lǎo niú dǎ lái yī kǔn kǔn cǎo, yīlián wèile sān tiān, lǎo niú chī bǎole, cái tái qǐtóu gàosù tā: Zìjǐ běn shì tiānshàng de huī niú dàxiān, yīn chùfànle tiān guī bèi biǎn xià tiān lái, shuāi huàile tuǐ, wúfǎ dòngtán. Zìjǐ de shāng xūyào yòng bǎihuā de lùshuǐxǐ yīgè yuè cáinéng hǎo, niú láng bù wèi xīnkǔ, xìxīn dì zhàoliàole lǎo niú yīgè yuè, báitiān wèi lǎo niú cǎihuā jiē lù shuǐ zhì shāng, wǎnshàng yīwēi zài lǎonián shēnbiān shuìjiào, dào lǎo niú bìng hǎo hòu, niú láng gāo gāoxìng xìng gǎnzhe shí tóu niú huíle jiā.

  回家后,嫂子对他仍旧不好,曾几次要加害他,都被老牛设法相救,嫂子最后恼羞成怒把牛郎赶出家门,牛郎只要了那头老牛相随。

Huí jiā hòu, sǎozi duì tā réngjiù bù hǎo, céng jǐ cì yào jiāhài tā, dōu bèi lǎo niú shèfǎ xiāng jiù, sǎozi zuìhòu nǎoxiūchéngnù bǎ niú láng gǎn chū jiāmén, niú láng zhǐyàole nà tóu lǎo niú xiāng suí.

  一天,天上的织女和诸仙女一起下凡游戏,在河里洗澡,牛郎在老牛的帮助下认识了织女,二人互生情意,后来织女便偷偷下凡,来到人间,做了牛郎的妻子。织女还把从天上带来的天蚕分给大家,并教大家养蚕,抽丝,织出又光又亮的绸缎。

Yītiān, tiānshàng de zhīnǚ hé zhū xiānnǚ yīqǐ xiàfán yóuxì, zài hé lǐ xǐzǎo, niú láng zài lǎo niú de bāngzhù xià rènshíle zhīnǚ, èr rén hùshēng qíngyì, hòulái zhīnǚ biàn tōutōu xiàfán, lái dào rénjiān, zuòle niú láng de qīzi. Zhīnǚ hái bǎ cóng tiānshàng dài lái de tiāncán fēn gěi dàjiā, bìng jiào dàjiā yǎng cán, chōu sī, zhī chū yòu guāng yòu liàng de chóuduàn.

  牛郎和织女结婚后,男耕女织,情深意重,他们生了一男一女两个孩子,一家人生活得很幸福。但是好景不长,这事很快便让天帝知道,王母娘娘亲自下凡来,强行把织女带回天上,恩爱夫妻被拆散。摘自:

Niú láng hé zhīnǚ jiéhūn hòu, nán gēng nǚ zhī, qíng shēnyì zhòng, tāmen shēngle yīnán yī nǚ liǎng gè háizi, yījiā rén shēnghuó dé hěn xìngfú. Dànshì hǎojǐng bù cháng, zhè shì hěn kuài biàn ràng tiāndì zhīdào, wángmǔniángniáng qīnzì xiàfán lái, qiángxíng bǎ zhīnǚ dài huí tiānshàng, ēn’ài fūqī bèi chāisàn. Zhāizì:

  牛郎上天无路,还是老牛告诉牛郎,在它死后,可以用它的皮做成鞋,穿着就可以上天。牛郎按照老牛的话做了,穿上牛皮做的鞋,拉着自己的儿女,一起 腾云驾雾上天去追织女,眼见就要追到了,岂知王母娘娘拔下头上的金簪一挥,一道波涛汹涌的天河就出现了,牛郎和织女被隔在两岸,只能相对哭泣流泪。他们的 忠贞爱情感动了喜鹊,千万只喜鹊飞来,搭成鹊桥,让牛郎织女走上鹊桥相会,王母娘娘对此也无奈,只好允许两人在每年七月七日于鹊桥相会。

Niú láng shàngtiān wú lù, háishì lǎo niú gàosù niú láng, zài tā sǐ hòu, kěyǐ yòng tā de pí zuò chéng xié, chuānzhuó jiù kěyǐ shàngtiān. Niú láng ànzhào lǎo niú dehuà zuòle, chuān shàng niúpí zuò de xié, lāzhe zìjǐ de érnǚ, yīqǐ téngyúnjiàwù shàngtiān qù zhuī zhīnǚ, yǎnjiàn jiù yào zhuī dàole, qǐ zhī wángmǔniángniáng bá xiàtou shàng de jīn zān yī huī, yīdào bōtāoxiōngyǒng de tiānhé jiù chūxiànle, niú láng hé zhīnǚ bèi gé zài liǎng’àn, zhǐ néng xiāngduì kūqì liúlèi. Tāmen de zhōngzhēn àiqíng gǎndòngle xǐquè, qiān wàn zhǐ xǐquè fēi lái, dā chéng quèqiáo, ràng niúlángzhīnǚ zǒu shàng quèqiáo xiāng huì, wángmǔniángniáng duì cǐ yě wúnài, zhǐhǎo yǔnxǔ liǎng rén zài měinián qī yuè qī rì yú quèqiáo xiāng huì.

  后来,每到农历七月初七,相传牛郎织女鹊桥相会的日子,姑娘们就会来到花前月下,抬头仰望星空,寻找银河两边的牛郎星和织女星,希望能看到他们一年一度的相会,乞求上天能让自己能象织女那样心灵手巧,祈祷自己能有如意称心的美满婚姻,由此形成了七夕节。

Hòulái, měi dào nónglì qī yuèchū qī, xiāngchuán niúlángzhīnǚ quèqiáo xiāng huì de rìzi, gūniángmen jiù huì lái dào huā qiányuè xià, táitóu yǎngwàng xīngkōng, xúnzhǎo yínhé liǎngbiān de niúlángxīng hé zhīnǚxīng, xīwàng néng kàn dào tāmen yī nián yīdù de xiāng huì, qǐqiú shàngtiān néng ràng zìjǐ néng xiàng zhīnǚ nàyàng xīnlíng shǒuqiǎo, qídǎo zìjǐ néng yǒu rúyì chènxīn dì měimǎn hūnyīn, yóu cǐ xíngchéngle qīxì jié.

2. Ý nghĩa nội dung của truyện Ngưu Lang Chức Nữ (牛郎织女)

Cùng mình tìm hiểu ý nghĩa và nguồn gốc của ngày lễ Thất Tịch qua câu truyện Ngưu Lang Chức Nữ và bản dịch dưới đây nhé !

Ngưu Lang Chức Nữ

Lễ hội Thất Tịch luôn gắn liền với truyền thuyết về Ngưu Lang và Chức Nữ đây là một câu chuyện tình yêu rất đẹp được lưu truyền qua nhiều thời đại và đã trở thành một trong bốn truyền thuyết về tình yêu dân gian lớn ở Trung Quốc.

Tương truyền rất lâu trước đó có một chàng thanh niên thông minh, trung hậu sống ở một trang trại nuôi bò ở thành Tây của Nam Dương, cha mẹ mất sớm, đành phải sống với anh trai và chị dâu, người chị dâu họ Mã kia rất độc địa , thường hay ngược đãi anh ta, ép anh ta làm rất nhiều công việc . Một ngày mùa thu năm nọ, người chị dâu bắt anh ta đi chăn bò, đưa cho anh ta chín con bò nhưng lại bắt anh tại đợi bao giờ đủ mười con con mới được về nhà,Ngưu Lang bất lực đành đuổi bò ra thôn.

Ngưu Lang một mình lùa đàn bò lên núi, trên núi có cỏ sâu rừng rậm, ngồi dưới gốc cây mà buồn, không biết lúc nào mới lùa được mười con bò về nhà, lúc này một ông già áo trắng. râu tóc hiện ra, đến trước mặt ông hỏi anh ta vì sao lại buồn. Khi biết chuyện , ông cười nói với anh : Đừng buồn, ở núi Phục Ngưu có một con bò già đang bị bệnh. Con có thể chăm sóc nó và đợi cho đến khi con bò khỏe lại, con có thể liền đưa nó về nhà.

Ngưu Lang đi một quãng đường dài, băng qua những rặng núi và rặng núi, cuối cùng tìm thấy con bò già ốm yếu, anh thấy nó đang rất yếu nên đã đem đến cho nó một bó rơm và cho nó ăn ba ngày liền. Khi con bò già đã ăn no rồi , ngẩng đầu dậy nói với anh ta : Ta vốn là Khôi Ngưu Đại Tiên trên trời, bị giáng xuống trần vì phạm phải luật trời, té gãy chân không cử động được. . Vết thương của ta phải rửa bằng nước dương của hoa một tháng mới lành được. Ngưu Lang không ngại gian khổ, một tháng trời chăm sóc nó, ban ngày lượm hoa sương để chữa lành vết thương cho nó, ban đêm nằm ngủ bên cạnh nó, sau khi khỏi bệnh,Ngưu Lang vui vẻ lùa mười con bò về nhà.

Sau khi trở về nhà, chị dâu vẫn đối xử tệ bạc với chàng, nhiều lần muốn hại Ngưu Lang nhưng đều bị trâu già cứu giúp, chị dâu cuối cùng thẹn quá đành đuổi Ngưu Lang ra khỏi nhà. Ngưu Lang chỉ mang theo trâu già bên mình.

Một ngày nọ , Chức Nữ cùng những nàng tiên khác từ trên trời hạ phàm để vui chơi, tắm trên dòng sông. Ngưu Lang dưới sự giúp đỡ của trâu già mà quen biết được Chức Nữ, hai người liền nảy sinh tình cảm, sau này Chức Nữ lại âm thầm xuống hạ giới, đến trần gian làm vợ của Ngưu Lang. Chức Nữ còn đem tơ tằm từ trên trời xuống phân phát cho mọi người, còn dạy mọi người cách dệt sợi tơ, kéo sợi, sợi tơ kéo ra vừa sáng vừa đẹp.

Ngưu Lang cùng Chức Nữ sau khi thành hôn với nhau, chồng thì trồng trọt vợ thì dệt vải, tình cảm ngày càng sâu nặng, họ sinh được hai đứa con một trai một gái, cuộc sống của gia đình họ rất hạnh phúc. Nhưng vui vẻ không được bao lâu , chuyện này nhanh chóng đến tai Thiên Đế, Vương Mẫu Nương Nương đích thân hạ phàm , bắt Chức Nữ đem về thiên đình , vợ chồng bị chia cắt.

Ngưu Lang không có cách nào lên trời, trâu già nói với anh ta , khi nó chết đi , có thể lấy da của nó làm giày mặc vào có thể bay lên trời. Ngưu Lang nghe theo lời của trâu già , mang giày bằng da của nó mà bay lên trời , đem theo con trai con gái của hai người , cùng nhau lên trời tìm Chức Nữ, chớp mắt đã đuổi kịp . Không biết rằng Vương Mẫu Nương Nương rút kim châm trên đầu mình ra vẫy một cái , một dài thiên hà sóng cuộn hiện ra, Ngưu Lang và Chức Nữ bị chia cắt đôi bờ, chỉ biết đành nhìn nhau mà khóc. Tình yêu sâu đậm của họ đã lay động đến loài chim Hỉ Thước, nghìn vạn con chim bay đến , nối thành chiếc cầu chim Thước, để Ngưu Lang và Chức Nữ có thể bước sang gặp nhau. Vương Mẫu Nương Nương cũng hết cách, đành phải cho phép họ vào ngày 7 tháng 7 hằng năm được gặp nhau trên chiếc cầu đó.

Hình ảnh Ngưu Lang Chức Nữ (牛郎织女) gặp nhau

 Sau này cứ đến ngày 7 tháng 7 hàng năm , tương truyền rằng đó là ngày mà Ngưu Lang Chức Nữ gặp ngay trên chiếc cầu Ô Thước. Những cô gái liền đến những đóa hoa dưới trăng , đầu ngẩng lên ngắm trăng sao, tìm kiếm chòm sao Ngưu Lang Chức Nữ , hy vọng có thể mỗi năm đều có thể nhìn thấy cảnh tượng tương phùng của họ, cầu xin ân trên sẽ cho bản thân được lanh lợi như Chức Nữ , hôn nhân sẽ mỹ mãn như hai người. Từ đó mà ngày lễ Thất tịch được hình thành.

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận