Thành phố Hồ Chí Minh

2 Kết quả tìm thấy
Show Filter

Cao đẳng Bách Việt

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên…

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh
Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên…