Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề kinh doanh và doanh nghiệp

Kinh tế là một trong những ngành học được nhiều người theo học nhất, và trong bối cảnh hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới, giỏi tiếng Anh là một lợi thế lớn cho các bạn sinh viên khi đi xin việc. Thế nên, để có thể ghi điểm trong mắt người phỏng vấn cũng như các công ty nước ngoài, hãy tự dự trữ cho mình vốn từ vựng về chủ đề kinh doanh và doanh nghiệp nhé!

Những từ vựng tiếng Anh về chủ đề kinh doanh

1. 40 từ vựng tiếng Anh tổng hợp về chủ đề kinh doanh

 1. Diversify /dai´və:si¸fai/ Đa dạng hóa
 2. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ Thành lập (công ty)
 3. Downsize  /ˈdaʊn.saɪz/ Cắt giảm nhân công
 4. Franchise  /ˈfræn.tʃaɪz/ Nhượng quyền thương hiệu
 5. Merge /mɜːdʒ/ Sáp nhập
 6. Bargain /ˈbɑːɡən/: mặc cả
 7. Compensate /ˈkɒmpenseɪt/: đền bù, bồi thường
 8. Claim /kleɪm/: Yêu cầu bồi thường, khiếu nại
 9. Concession /kənˈseʃn/: nhượng bộ
 10. Conspiracy /kənˈspɪrəsi/: âm mưu
 11. Counter proposal /ˈkaʊntə(r) prəˈpəʊzl/: lời để nghị
 12. Indecisive /ˌɪndɪˈsaɪsɪv/ lưỡng lự
 13. Proposal /prəˈpəʊzl/: đề xuất
 14. Settle /ˈsetl/: thanh toán
 15. Withdraw /wɪðˈdrɔː/: rút tiền
 16. Transfer /trænsˈfɜː(r)/: chuyển khoản
 17. Charge card /tʃɑːdʒ kɑːd/: thẻ thanh toán
 18. Account holder /əˈkaʊnt/: chủ tài khoản
 19. Turnover /ˈtɜːnəʊvə(r)/: doanh số, doanh thu
 20. Business /ˈbɪznəs/: Kinh doanh
 21. Customer /ˈkʌstəmə(r)/: khách hàng
 22. Sale /seɪl/: Bán hàng
 23. Establish /ɪˈstæblɪʃ/: thành lập
 24. Bankrupt bust /ˈbæŋkrʌpt bʌst/: vỡ nợ, phá sản
 25. Merge /mɜːdʒ/: sát nhập
 26. Commission /kəˈmɪʃn/: tiền hoa hồng
 27. Subsidise /ˈsʌbsɪdaɪz/: phụ cấp
 28. Fund /fʌnd/: quỹ
 29. Launch /lɔːntʃ/: Tung ra sản phẩm
 30. Transaction /trænˈzækʃn/: giao dịch
 31. Cooperation /kəʊˌɒpəˈreɪʃn/: hợp tác
 32. Interest rate /ˈɪntrəst reɪt/: lãi suất
 33. Tax /tæks/: thuế
 34. Stock /stɒk/: vốn
 35. Earnest money /ˈɜːnɪst ˈmʌni/: tiền đặt cọc
 36. Deposit /dɪˈpɒzɪt/: tiền gửi, đặt cọc
 37. Statement /ˈsteɪtmənt/: sao kê tài khoản
 38. Foreign currency /ˈfɒrən ˈkʌrənsi/: ngoại tệ
 39. Debt /det/: khoản nợ
 40. Conversion /kənˈvɜːʃn/: chuyển đổi tiền/chứng khoán

2. 25 từ vựng tiếng Anh về các loại hình doanh nghiệp và phòng ban trong công ty

 1. Joint stock company (JSC) /ˌdʒɔɪnt ˈstɒk kʌmpəni/: công ty cổ phần
 2. Company /ˈkʌmpəni/: công ty
 3. Enterprise /ˈentəpraɪz/: tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng
 4. Corporation /ˌkɔːpəˈreɪʃn/: tập đoàn
 5. Holding company /ˈhəʊldɪŋ ˈkʌmpəni/: công ty mẹ
 6. Private company /ˈpraɪvət ˈkʌmpəni/: công ty tư nhân
 7. Partnership /ˈpɑːtnəʃɪp/: công ty hợp doanh
 8. Joint venture company /ˌdʒɔɪnt ˈventʃə(r)/: công ty liên doanh
 9. Limited company (Ltd) /ˌlɪmɪtɪd ˈkʌmpəni/: công ty trách nhiệm hữu hạn
 10. Subsidiary /səbˈsɪdiəri/: công ty con
 11. Affiliate /əˈfɪlieɪt/: công ty liên kết
 12. State-owned enterprise /steɪt əʊn ˈentəpraɪz/: công ty nhà nước
 13. Agent: đại lý, đại diện
 14. Branch office: chi nhánh
 15. Accounting department: phòng kế toán
 16. Administration department: phòng hành chính
 17. Department: phòng, ban
 18. Human resources department (HR): phòng nhân sự
 19. Marketing department: phòng marketing
 20. Sales department: phòng kinh doanh
 21. Shipping department: phòng vận chuyển
 22. Regional office: văn phòng địa phương
 23. Representative office: văn phòng đại diện
 24. Headquarters: trụ sở chính
 25. Outlet: cửa hàng bán lẻ

3. 21 từ vựng tiếng Anh về các chức vụ trong công ty

 1. Founder /ˈfaʊndə(r)/: người sáng lập
 2. Trainer /ˈtreɪnə(r)/: người đào tạo
 3. Director /dəˈrektə(r)/: giám đốc
 4. Head of department /hed əv dɪˈpɑːtmənt/: trưởng phòng
 5. Employer /ɪmˈplɔɪə(r)/: người sử dụng lao động
 6. Chief Executive Officer (CEO) /ˌtʃiːf ɪɡˌzekjətɪv ˈɒfɪsə(r)/: giám đốc điều hành
 7. Chief Financial Officer (CFO) /ˌtʃiːf faɪˌnænʃl ˈɒfɪsə(r)/: giám đốc tài chính
 8. General director /ˈdʒenrəl dəˈrektə(r)/: tổng giám đốc
 9. Deputy of department /ˈdepjuti əv dɪˈpɑːtmənt/: phó trưởng phòng
 10. Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: người giám sát
 11. Deputy of department /ˈdepjuti əv dɪˈpɑːtmənt/: phó trưởng phòng
 12. Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/: người giám sát
 13. Clerk /klɑːk/: thư ký
 14. Representative /ˌreprɪˈzentətɪv/: người đại diện
 15. Employee /ɪmˈplɔɪiː/: nhân viên/người lao động
 16. Secretary /ˈsekrətri/: thư ký
 17. Representative /ˌreprɪˈzentətɪv/: người đại diện
 18. Trainee /ˌtreɪˈniː/: người được đào tạo
 19. Chief Information Officer (CIO) /ˌtʃiːf ˌɪnfəˈmeɪʃn ˈɒfɪsə(r)/: giám đốc bộ phận thông tin
 20. Manager /ˈmænɪdʒə(r)/: quản lý
 21. The Board of Directors /ðə bɔːd əv dəˈrektə(r)/: Hội đồng quản trị

4. 25 từ vựng tiếng Anh về kinh doanh – thương mại điện tử

 1. Electronic bill presentment: Gửi hóa đơn điện tử
 2. Encryption: Mã hóa
 3. Agent: Đại lý
 4. Auction online: Đấu giá trên mạng
 5. Partial cybermarketing: Tiếp thị ảo một phần
 6. Payment gateway: Cổng thanh toán
 7. Exchange: Nơi giao dịch, trao đổi
 8. Electronic broker (e-broker): Nhà môi giới điện tử
 9. Merchant account: Tài khoản thanh toán của doanh nghiệp
 10. Electronic distributor: Nhà phân phối điện tử
 11. Offline media: Phương tiện truyền thông ngoại tuyến
 12. Enterprise resource planning: Kế hoạch hóa nguồn lực doanh nghiệp
 13. Microcommerce: Vi thương mại
 14. Acquirer: Ngân hàng thanh toán
 15. Point of sale: Điểm bán hàng
 16. Back-end-system: Hệ thống tuyến sau
 17. e- business: Kinh doanh điện tử
 18. Authentication: Xác thực
 19. Autoresponder: Hệ thống tự động trả lời
 20. Affiliate marketing: Tiếp thị qua đại lý
 21. Processing service provider: Nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán qua mạng
 22. Buck mail: Gửi thư điện tử số lượng lớn
 23. Application service provider: Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng
 24. Electronic data interchange: Trao đổi dữ liệu điện tử
 25. e-enterprise: Doanh nghiệp điện tử

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận