Xây lâu đài trên cát (空中楼阁 ) – Không trung lâu các : Thành ngữ Trung Quốc

Chủ đề mình sẽ đem đến cho các bạn trong chủ điểm tìm hiểu thành ngữ qua câu truyện thành ngữ Trung Quốc hôm nay chính là thành ngữ Không trung lâu các (空中楼阁 ) hay tên thuần Việt là Xây lâu đài trên cát.

1. Tìm hiểu thành ngữ qua phần Hán tự và pinyin của thành ngữ

Cùng nhau tìm hiểu thành ngữ câu truyện thành ngữ Trung Quốc “Không trung lâu các” qua phần Hán tự và phiên âm pinyin nhé!

空中楼阁 kōngzhōnglóugè

很久很久以前,一个山村里住着一个财主,他非常富有。家里的金子堆满了整个屋子,从他生下来那天起,就不愁吃不愁喝,所以也很少用脑子,最后竟然有点愚钝,经常做一些傻事,村里的人都毫无顾忌地嘲笑他,但他自己却不以为然。

hěnjiǔ hěnjiǔ yǐqián, yīgè shāncūnlǐ zhùzhe yīgè cáizhǔ, tā fēicháng fùyǒu. Jiālǐ de jīn zǐ duī mǎnle zhěnggè wūzi, cóng tā shēng xiàlái nèitiān qǐ, jiù bù chóu chī bù chóu hē, suǒyǐ yě hěn shǎo yòng nǎozi, zuìhòu jìngrán yǒudiǎn yúdùn, jīngcháng zuò yīxiē shǎ shì, cūn lǐ de rén dōu háo wú gùjì de cháoxiào tā, dàn tā zìjǐ què bùyǐwéirán.

有一天,傻财主到邻村的一位财主家去做客,这个财主刚好盖了一栋三层高的新屋,从外面看非常豪华,财主很热情的带他参观。只见一二两层都很宽敞明亮,非常漂亮,不过都跟傻财主家的房子没什么两样。

Yǒu yītiān, shǎ cáizhǔ dào lín cūn de yī wèi cáizhǔ jiā qù zuòkè, zhège cáizhǔ gānghǎo gàile yī dòng sān céng gāo de xīnwū, cóng wàimiàn kàn fēicháng háohuá, cáizhǔ hěn rèqíng de dài tā cānguān. Zhǐ jiàn yī’èr liǎng céng dōu hěn kuānchǎng míngliàng, fēicháng piàoliang, bùguò dōu gēn shǎ cáizhǔ jiā de fángzi méishénme liǎngyàng.

傻财主露出不屑的眼神,心想:这有什么好参观的,谁家的房子不是这样。

Shǎ cáizhǔ lùchū bùxiè de yǎnshén, xīn xiǎng: Zhè yǒu shé me hǎo cānguān de, shéi jiā de fángzi bùshì zhèyàng.

他跟着财主上了第三层,一到上面,傻财主眼前一亮,财主得意地向他介绍:你看我这第三层,一半是房屋另一半是个水池,周围还种了花草,怎么样,我还挺会享受吧,早上一起床,我就可以站在这里一边赏花喂鱼,还可以登高望远

Tā gēnzhe cáizhǔ shàngle dì sān céng, yī dào shàngmiàn, shǎ cáizhǔ yǎnqián yī liàng, cáizhǔ déyì dì xiàng tā jièshào: Nǐ kàn wǒ zhè dì sān céng, yībàn shì fángwū lìng yībàn shìgè shuǐchí, zhōuwéi hái zhǒngle huācǎo, zěnme yàng, wǒ hái tǐng huì xiǎngshòu ba, zǎoshang yī qǐchuáng, wǒ jiù kěyǐ zhàn zài zhèlǐ yībiān shǎng huā wèi yú, hái kěyǐ dēnggāo wàng yuǎn.

傻财主眼都看傻了,满脸写着羡慕,心想我也有钱,比他还有钱,金子放在家里都要发霉了,怎么你们想的到盖这么漂亮的屋子,我却想不到,不行我也要买个这样的房子。

Shǎ cáizhǔ yǎn dōu kàn shǎle, mǎn liǎn xiězhe xiànmù, xīn xiǎng wǒ yěyǒu qián, bǐ tā hái yǒu qián, jīnzi fàng zài jiālǐ dōu yào fāméile, zěnme nǐmen xiǎng de dào gài zhème piàoliang de wūzi, wǒ què xiǎngbùdào, bùxíng wǒ yě yāomǎi gè zhèyàng de fángzi.

于是,他一回家就马上派人去找工匠,工匠们来到他家,傻财主问他们:你们知不知道隔壁村财主家的那楼是谁盖的吗?

Yúshì, tā yī huí jiā jiù mǎshàng pài rén qù zhǎo gōngjiàng, gōngjiàngmen lái dào tā jiā, shǎ cáizhǔ wèn tāmen: Nǐmen zhī bùzhīdào gébì cūn cáizhǔ jiā dì nà lóu shì shéi gài de ma?

工匠们听说是那栋楼,立马回答:那就是我盖的

Gōngjiàngmen tīng shuō shì nà dòng lóu, lìmǎ huídá: Nà jiùshì wǒ gài de.

傻财主一听高兴极了说,好极了,你们马上照着样子给我也盖一栋,三楼的房子要和那一模一样的,有多少钱我都愿意

Shǎ cáizhǔ yī tīng gāoxìng jíle shuō, hǎo jíle, nǐmen mǎshàng zhàozhe yàngzi gěi wǒ yě gài yī dòng, sān lóu de fángzi yào hé nà yīmúyīyàng de, yǒu duōshǎo qián wǒ dū yuànyì.

工匠们一边答应,心里一边嘀咕,不知他这次会做出什么傻事来。

Gōngjiàngmen yībiān dāyìng, xīnlǐ yībiān dígū, bùzhī tā zhè cì huì zuò chū shénme shǎ shì lái.

工匠们按照傻财主的吩咐,各自去忙去了。

Gōngjiàngmen ànzhào shǎ cáizhǔ de fēnfù, gèzì qù máng qùle.

傻财主每天都在家里美滋滋地想,我也有那样的房子了,我一定要盖的比他还要好看,还要豪华

Shǎ cáizhǔ měitiān dū zài jiālǐ měizīzī de xiǎng, wǒ yěyǒu nàyàng de fángzile, wǒ yīdìng yào gài de bǐ tā hái yào hǎokàn, hái yào háohuá.

一天,傻财主早早起床,就去了工地,他想看看他的漂亮房子盖成什么样儿了,可他到了那,东瞅瞅,西望望 ,心里十分纳闷。

Yītiān, shǎ cáizhǔ zǎozǎo qǐchuáng, jiù qùle gōngdì, tā xiǎng kàn kàn tā de piàoliang fángzi gài chéng shénme yàng erle, kě tā dàole nà, dōng chǒu chǒu, xī wàng wàng, xīnlǐ shífēn nàmèn.

于是又把工匠叫了上来,问他们:你们这是在干什么。

Yúshì yòu bǎ gōngjiàng jiàole shànglái, wèn tāmen: Nǐmen zhè shì zài gàn shénme.

工匠不解,不知他想问些什么,回答道:给你盖房啊,不是你让我们盖的。

Gōngjiàng bù jiě, bù zhī tā xiǎng wèn xiē shénme, huídá dào: Gěi nǐ gài fáng a, bùshì nǐ ràng wǒmen gài de.

傻财主都急了,说,不对不对,我要你们盖的是那栋楼的第三层,最上面的那层,下面的我都不要,你们快点盖最上面的那一层。

Shǎ cáizhǔ dōu jíle, shuō, bùduì bùduì, wǒ yào nǐmen gài de shì nà dòng lóu de dì sān céng, zuì shàngmiàn dì nà céng, xiàmiàn de wǒ dū bùyào, nǐmen kuài diǎn gài zuì shàngmiàn dì nà yī céng.

工匠们说,那你直接在你家门口挖个水池,不就行了吗,干嘛要盖。

Gōngjiàngmen shuō, nà nǐ zhíjiē zài nǐ jiā ménkǒu wā gè shuǐchí, bù jiùxíngle ma, gàn ma yào gài.

我要那栋楼的第三层,在门前挖个水池,他怎么会有那么高呢?你们怎么这么傻!

Wǒ yào nà dòng lóu de dì sān céng, zài mén qián wā gè shuǐchí, tā zěnme huì yǒu nàme gāo ne? Nǐmen zěnme zhème shǎ!

工匠们听后一愣,然后哈哈大笑道:你只要最上面的那层,可我们不会只盖在最上面的,如果要坚持,那你就自己盖吧,我们可做不了。

Gōngjiàngmen tīng hòu yī lèng, ránhòu hāhā dà xiào dào: Nǐ zhǐyào zuì shàngmiàn dì nà céng, kě wǒmen bù huì zhǐ gài zài zuì shàngmiàn de, rúguǒ yào jiānchí, nà nǐ jiù zìjǐ gài ba, wǒmen kě zuò bùliǎo.

工匠们说完就笑着走了。

Gōngjiàngmen shuō wán jiù xiàozhe zǒule.

傻财主还在望着房子的地基发呆呢!他还不知道只要上面一层,不要下面两层,这样的空中楼阁,再高明的工匠也不可能造出来呀!

Shǎ cáizhǔ hái zàiwàngzhe fángzi dì dìjī fādāi ne! Tā hái bù zhīdào zhǐyào shàngmiàn yī céng, bùyào xiàmiàn liǎng céng, zhèyàng de kōngzhōnglóugé, zài gāomíng de gōngjiàng yě bù kěnéng zào chūlái ya!

后来呀人们就用成语空中楼阁来形容那些不切实际的想法和东西。

Hòulái ya rénmen jiù yòng chéngyǔ kōngzhōnglóugé lái xíngróng nàxiē bù qiè shíjì de xiǎngfǎ hé dōngxī.

2. Nội dung thành ngữ “Không trung lâu các”

Không trung lâu các (Xây nhà trên cát, mơ mộng hảo huyền)

Đã rất lâu rất lâu về trước, trong một sơn thôn nọ có một người , ông ta cực kì giàu có. Tiền vàng chất đầy trong nhà, từ khi anh ta sống như vậy ,không cần lo lắng về việc cơm áo gạo tiền, nên ông ta rất ít khi dùng não suy nghĩ, quả thật cuối cùng cũng có sự đần độn nên thường làm ra những chuyện ngu ngốc, người trong thôn ai ai cũng cười cợt ông, nhưng ông ta không cho rằng như thế.

Một ngày nọ,ông ta đến thăm nhà của một tên nhà giàu khác ở thôn lân cận, tên nhà giàu ở thôn lân cận vừa mới xây một căn nhà mới có ba tầng, nhìn bên ngoài rất trang hoàng, hắn rất nhiệt tình dẫn ông đi tham quan nhà. Chỉ mới xem qua hai tầng lầu đã cảm thấy rất rộng rãi sáng sủa, thật sự rất đẹp , nhưng so với căn nhà của ông ta chẳng khác gì mấy.

Tên nhà giàu đần độn lộ ánh mắt khinh thường, ông ta nghĩ : Như thế này thì có gì để tham quan chứ, như ai mà chả thế.

Ông ta cùng tên nhà giàu kia lên tầng 3 , Khi lên đến , nhìn thấy khung cảnh trước mắt, mắt ông ta chợt sáng bừng lên, tên nhà giàu đắc ý mà khoe mẻ: Ông xem tầng 3 này của nhà tôi này , một nửa là nhà ở , nửa còn lại là hồ nước , xung quanh còn có trồng hoa cỏ. Ông thấy thế nào, tôi thật biết hưởng thụ đúng không, sáng dậy thì có thể ở đây vừa ngắm hoa cho cá ăn , vừa có thể từ trên cao nhìn ra xa xăm ngắm cảnh.

Ông ta nhìn lóa hết cả mắt , cả bộ mặt lộ ra thèm khát , thầm nghĩ mình cũng có tiền mà , còn nhiều tiền hơn hắn ta, tiền chất đống trong nhà không phải mốc meo hết rồi chứ, sao các người có thể có thể nghĩ đến xấy một căn nhà đẹp như thế chứ , còn ta lại không nghĩ ra được , không được không được , ta cũng phải mua một căn nhà như vậy.

Vì thế ông ta vừa chạy về nhà liền lập tức cho người đi tìm thợ , thợ xây đến nhà ông ta , ông ta liền hỏi bọn họ : Các ngươi có biết ai là người xây cái nhà của tên nhà giàu thôn bên không?

Bọn thợ xây nghe thấy là ngôi nhà đó, liền lập tức đáp, là bọn tôi xây .

Tên nhà giàu đần độn nghe được liền phấn khởi vui mừng , tốt quá , các ngươi hãy lập tức xây một căn nhà giống vậy cho ta, tòa nhà 3 tầng giống y đúc , bao nhiêu ta cũng trả .

Những tên thợ nghe thấy vừa đồng ý vừa ngờ vực , không biết lần này ông ta sẽ làm ra cái chuyện ngu ngốc gì nữa.

Bọn họ nghe theo lời căn dặn của tên nhà giàu đần độn, ai cũng đôn đáo làm.

Tên nhà giàu đần độn mỗi ngày nhìn thấy ngôi nhà đẹp lên từng ngày, lòng thầm nghĩ , ta cũng có căn nhà như vậy rồi, ta nhất định phải xây căn nhà đẹp hơn cả của hắn , phải trông thật lộng lẫy

Một ngày nọ, tên nhà giàu đần độn thức dậy sớm , đến nơi công trường , ông ta xem thử ngôi nhà xinh đẹp mà mình xây đã đến đâu rồi, nhưng đến nơi, ông ta nhìn đông nhìn tây, cảm thấy cực kì khó hiểu.

Thế nên lại kêu những người thợ đến , hỏi họ rằng đây là cái gì

Những người thợ xây phân vân không hiểu lắm , không biết ông ta định hỏi gì nữa , đáp lại : Thì xây nhà cho ông , không phải ông để chúng tôi xây à?

Tên nhà giàu sốt ruột lắm rồi, nói : ” Không đúng không đúng , cái ta muốn các ngươi xây cho ta là tầng thứ 3 của nhà kìa , tầng cao nhất ấy, bên dưới ta không cần , các ngươi mau xây cái tầng cao nhất như thế đi”

Thợ xây nói , thế ông trực tiếp đào một cái hồ nước trước cửa nhà đi, không phải như thế là được rồi à , còn làm cái gì nữa?

Ta muốn ở tầng 3 của căn nhà đó , trước cửa đào một cái hồ nước , hắn ta làm có được cái như thế ? Các người đần độn quá!

Bọn thợ nghe thấy xong liền cười phá lên nói : Ông chỉ muốn cái tầng trên cùng đó , nhưng chúng tôi không biết chỉ xây ở dưới tầng thấp nhất , nếu như kiên trì , thì thôi ông tự xây đi , chúng tôi làm không nổi đâu.

Bọn họ nói xong liền cười rồi bỏ đi.

Tên nhà giàu còn ở đang nhìn vào nền nhà đang xây. Ông ta vẫn không biết chỉ cần một tầng ở trên, không cần hai tầng ở dưới , cứ mơ mộng hão huyền như thế, thì cho dù có người thợ xây cao minh cỡ nào cũng không xây ra được.

Sau này người ta dùng thành ngữ “Không trung lâu các” để chỉ những những suy nghĩ hoặc những thứ không thiết thực hão huyền.

Related Posts

Nhập bình luận