Ngôn ngữ Trung

Lạc Dương chỉ quý (洛阳纸贵) :Thành ngữ Trung Quốc

1.Tìm hiểu phần Hán tự Dưới đây là phần Hán tự và phiên âm pinyin của thành ngữ Lạc Dương chỉ quý 洛阳纸贵 Luòyángzhǐguì 晋代文学家左思小时候很顽皮,不爱读书,一次有客人来家里拜访,和父亲左雍聊天,夸奖自己的孩子聪慧勤学。 Jìn dài wénxué jiā zuǒsī xiǎoshíhòu hěn wánpí, bù ài dúshū, yīcì yǒu kèrén lái jiālǐ bàifǎng, hé fùqīn zuǒ yōng liáotiān, kuājiǎng zìjǐ de…