Chấp hành việc công (奉公守法)-Phụng công thủ pháp: Câu truyện thành ngữ Trung Quốc.

Chủ đề thành ngữ hôm nay mình đem đến cho các bạn là một chủ đề về việc chấp hành những việc công. Thành ngữ đó có tên là “Phụng công thủ pháp”. Hãy cùng mình tìm hiểu qua câu truyện thành ngữ Trung Quốc này nhé!

1. Tìm hiểu phần Hán tự và phiên âm của câu truyện thành ngữ “Phụng công thủ pháp”

Hãy cùng mình tìm hiểu qua phần Hán tự và phiên âm pinyin của câu truyện thành ngữ Trung Quốc này nhé!

奉公守法 (fènggōngshǒufǎ)

战国时期,赵国大将赵奢足智多谋,英勇善战,立下显赫的功勋。赵惠文王封赵奢为马服君,官列上卿。赵奢原来是一个普通的收取田税的官吏。他对赵王一片忠心,收税时大公无私,一视同仁。

Zhànguó shíqí, zhào guó dàjiàng zhào shē zúzhìduōmóu, yīngyǒng shànzhàn, lì xià xiǎnhè de gōngxūn. Zhào huì wénwáng fēng zhào shē wéi mǎfújūn, guān liè shàng qīng. Zhào shē yuánlái shì yīgè pǔtōng de shōuqǔ tián shuì de guānlì. Tā duì zhào wáng yīpiàn zhōngxīn, shōu shuì shí dàgōngwúsī, yīshìtóngrén.

 有一次,他到赵惠文王的弟弟、平原君赵胜家去收田税,谁知道赵胜的管家蛮横不讲理,就是不肯缴纳田税。赵奢根据当时的法律,严肃地处理了这件事,杀了赵胜手下九个参与闹事的人。赵胜知道后,大发脾气,扬言要杀赵奢。赵奢知道赵胜要杀自己,不但没有躲避,反而找到赵胜,对他说: 您是赵国王族的贵公子,却放纵管家违反法律。如果大家都不遵守法律,国家必然衰弱。国家一旦衰弱,其他国家就会来侵犯我们,甚至把我们灭掉。到那个时候,您还能保持现在这样的富贵吗?但是,您要是能够奉公守法,那么百姓也会以您为榜样,天下就会稳定,国家也就强盛起来了。您身为王族公子,怎么能不重视国家的法令呢?

Yǒu yīcì, tā dào zhào huì wénwáng de dìdì, píngyuán jūn zhàoshèngjiā qù shōu tián shuì, shéi zhīdào zhào shèng de guǎnjiā mánhèng bù jiǎnglǐ, jiùshì bù kěn jiǎonà tián shuì. Zhào shē gēnjù dāngshí de fǎlǜ, yánsù de chǔlǐle zhè jiàn shì, shāle zhào shèng shǒuxià jiǔ gè cānyù nàoshì de rén. Zhào shèng zhīdào hòu, dà fā píqì, yángyán yào shā zhào shē. Zhào shē zhīdào zhào shèng yào shā zìjǐ, bùdàn méiyǒu duǒbì, fǎn’ér zhǎodào zhào shèng, duì tā shuō: Nín shì zhào guówángzú de guì gōngzǐ, què fàngzòng guǎnjiā wéifǎn fǎlǜ. Rúguǒ dàjiā dōu bù zūnshǒu fǎlǜ, guójiā bìrán shuāiruò. Guójiā yì dàn shuāiruò, qítā guójiā jiù huì lái qīnfàn wǒmen, shènzhì bǎ wǒmen miè diào. Dào nàgè shíhòu, nín hái néng bǎochí xiànzài zhèyàng de fùguì ma? Dànshì, nín yàoshi nénggòu fènggōngshǒufǎ, nàme bǎixìng yě huì yǐ nín wèi bǎngyàng, tiānxià jiù huì wěndìng, guójiā yě jiù qiángshèng qǐláile. Nín shēn wèi wáng zú gōngzǐ, zěnme néng bù chóng shì guójiā de fǎlìng ne?

赵胜听了这一番话,知道赵奢是个有才干的人,于是就在赵惠文王面前建议提拔赵奢。赵惠文王听从了赵胜的建议,任命赵奢为统管全国赋税的官吏。从此,赵国的赋税公平合理,百姓富足,国库得到了充实。

Zhào shèng tīngle zhè yī fān huà, zhīdào zhào shē shìgè yǒu cáigàn de rén, yúshì jiù zài zhào huì wénwáng miànqián jiànyì tíbá zhào shē. Zhào huì wénwáng tīngcóngle zhào shèng de jiànyì, rènmìng zhào shē wèi tǒngguǎn quánguó fùshuì de guānlì. Cóngcǐ, zhào guó de fùshuì gōngpíng hélǐ, bǎixìng fùzú, guókù dédàole chōngshí.

后来,人们就用 奉公守法 这个成语,指某人严格地遵守国家的法律制度,做事非常规范。

Hòulái, rénmen jiù yòng fènggōngshǒufǎ zhège chéngyǔ, zhǐ mǒu rén yángé de zūnshǒu guójiā de fǎlǜ zhìdù, zuòshì fēicháng guīfàn.

2. Tìm hiểu nội dung thành ngữ “Phụng công thủ pháp” (Chấp hành việc công) qua phần dịch

Cùng mình tìm hiểu nội dung ý nghĩa qua phần dịch của câu truyện thành ngữ Trung Quốc “Phụng công thủ pháp”

Phụng công thủ pháp (Chấp hành việc công)

Vào thời kì chiến quốc, tướng quân của nước Triệu -Triệu Xa là một người mưu trí hơn người, anh dũng thiện chiến, lập nhiều chiến công hiển hách. Vua Triệu Huệ Văn phong cho Triệu Xa chức mã phục quân, cấp bậc Thượng Khanh. Triệu Xa vốn dĩ là một quan thu thuế bình thường. Ông đối với vua Triệu một lòng trung thành, lúc thu thuế cũng không thiên vị, đối đãi bình đẳng.

赵国名将赵奢为何会成为后世的马姓始祖?只因被封为马服君
(Chân dung Triệu Xa)

Có một lần, ông đến nhà của em trai Triệu Huệ Văn là Bình Nguyên Quân (Triệu Thắng) để thu thuế, ai cũng biết rằng quản gia của Triệu Thắng là người ngang ngược không biết đạo lí, không chịu nộp thuế. Triệu Xa dựa theo luật pháp lúc bấy giờ, nghiêm nghị giải quyết chuyện này, giết 9 tên thuộc hạ có liên quan đến vụ gây rối của Triệu Thắng. Triệu Thắng sau khi biết chuyện, rất tức giận, quyết sẽ giết chết Triệu Xa. Triệu Xa biết được Triệu Thắng có ý định giết mình, ông chẳng những không chạy trốn mà ngược lại còn gặp trực tiếp Triệu Thắng, nói với hắn : ” Người là công tử của quý tộc họ Triệu , lại dung túng cho tên quản gia không biết lí lẽ luật pháp. Nếu như ai cũng không tôn trọng luật pháp như vậy , nước nhà tất yếu sẽ suy yếu. Quốc gia một khi đã suy yếu, thì nước khác sẽ chớp thời cơ mà xâm phạm lãnh thổ, thậm chí là tiêu diệt chúng ta. Đến lúc đó , người sẽ có giữ được sự giàu sang quyền quý của hiện tại không ? Nhưng nếu người tuân thủ luật pháp, lúc đó người sẽ làm gương cho dân chúng, thiên hạ sẽ thái bình, quốc gia cũng sẽ thịnh vượng. Bản thân người là công tử quyền quý dòng họ vua chúa, làm sao có thể không tôn trọng luật pháp nước nhà cơ chứ?

Sau khi nghe xong , Triệu Thắng biết được rằng Triệu Xa là một người có tài, thế nên liền ở trước mặt vua Triệu Huệ Văn đề nghị thăng chức cho Triệu Xa. Triệu Huệ Văn nghe thấy Triệu Thắng đề nghị như vậy , liền phong chức cho Triệu Xa thành quan Thống quản thuế má của nước nhà. Từ đó , tô thuế của nước Triệu lúc nào cũng công bằng và hợp lí, dân chúng ấm no, ngân khố cũng đạt được dồi dào.

Sau này người ta dùng thành ngữ “Phụng công thủ pháp” (Chấp hành việc công) để chỉ người tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống luật pháp của đất nước và làm mọi việc một cách rất chuẩn mực.

Related Posts

Nhập bình luận