Đại từ bất định trong tiếng Anh

Đại từ bất định nghe qua thì có vẻ xa lạ với nhiều bạn học tiếng Anh, nhưng chắc hẳn ai cũng biết và từng xài các từ như anybody, noone, something,… rồi nhỉ? Các từ mang nghĩa chung chung như vậy chính là đại từ bất định đó. Để đào sâu hơn về loại từ này, hãy cùng mình đọc qua bài ngày hôm nay nhé. 

1. Định nghĩa đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns) là những từ dùng để thay thế cho người hoặc sự vật nào đó nhưng lại mang nghĩa chung chung, mơ hồ. Khác với danh từ dùng để chỉ một sự vật hiện tượng cụ thể, ta dùng đại từ bất định khi muốn nói chung chung về người hay sự vật mà không chỉ định trực tiếp ai, cái gì, sự vật cụ thể nào.

Eg:

 • Anything (bất kỳ ai)
 • Someone (ai đó)
 • All ( tất cả)
 • Noone (không một ai)
 • Nothing (không một cái gì)

2. Vị trí đứng của đại từ bất định trong câu tiếng Anh

Các loại từ khác nhau đều có chỗ đứng khác nhau. Cũng như đại từ nhân xưng hay tính từ sở hữu,… đại từ bất định có chỗ đứng riêng của bản thân cà bạn cần phải ghi nhớ điều này để không đặt sai vị trí của nó.

 • Đứng đầu một mệnh đề, làm chủ ngữ của câu tiếng Anh.

I’m so sad. Noone loves me. (Tôi rất buồn, không ai yêu tôi cả)

Nobody is here (không ai ở đây cả)

 • Làm tân ngữ cho câu

Alan doesn’t invite anyone to her party (Alan không mời ai đến bữa tiệc của mình cả)

Life’s great! I’ve got everything! (Cuộc đời thật tuyệt diệu! Tôi có mọi thứ!)

 • Đứng sau giới từ

Peter lied to everybody in class. (Peter lừa dối tất cả mọi người trong lớp.)

3. Các đại từ bất định thường gặp nhất

3.1 Đại từ số ít dành cho người

Khi những từ này làm chủ ngữ của câu thì phải chia động từ theo số ít.

 • Everybody, everyone: Tất cả mọi người
 • Each: mỗi người
 • No one, nobody: Không ai
 • Someone, somebody:  một người nào đó, ai đó
 • Anyone, anybody: bất kỳ ai
 • Another: một người khác
 • The other:  người còn lại

3.2. Đại từ số ít dành cho vật

Cách sử dụng của những từ này tương tự với cách sử dụng của đại từ bất định số ít danh cho người.

 • Everything: mọi thứ
 • Each: mỗi thứ
 • Nothing: không có gì
 • Something: một cái gì đó
 • Anything: bất kỳ cái gì
 • Another: một cái khác
 • The other: cái còn lại

Note: Đối với Another và The other, hai từ này được sử dụng cho cả người và vật vì nó không mang từ xác định rõ là người hay vật.

3.3. Các đại từ bất định còn lại cần phải nhớ

 • Both: cả hai (lưu ý không dùng động từ số nhiều)
 • Neither: cả hai đều không
 • Either: bất kỳ cái nào trong hai cái, bất kỳ ai trong hai người
 • Two others: hai người khác, hai cái khác
 • All: tất cả
 • None: không ai, không có gì
 • Some: ai đó, một cái gì đó
 • Any: bất kỳ ai, bất kỳ cái gì
 • Others: những người khác, những cái khác (lưu ý: dùng động từ số nhiều)
 • The others: những người còn lại, những cái còn lại (lưu ý dùng động từ số nhiều)

4. Cách sử dụng chính xác của đại từ bất định

 • Đại từ bất định làm chủ từ thì chúng ta phải chia động từ đi theo nó ở dạng số ít

Everyone in my class is waiting for Hong. (Mọi người trong lớp đều đang đợi Hồng.)

There is somebody at the door. (Có ai đó ở cửa ra vào)

Nothing will be finished if we don’t do it. (Nếu chúng ta không làm thì không có cái gì hoàn thành cả)

 • Loại từ này có thể đứng trước một tính từ

Công thức: Indefinite Pronouns + adj

Is there anything new today? (Hôm nay có vụ gì mới không?)

Is there anybody beautiful in her class? (Có ai đẹp gái trong lớp của cậu không?)

Is there something wrong in your sentence? (Có gì sai trong câu của bạn không?)

 • Dùng để chỉ người và được dùng trong sở hữu cách

That was nobody’s business. (Việc đó chẳng phải của ai.)

I promised I would defend anyone’s rights. (Tôi hứa tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của bất kỳ ai.)

 • Khi ta dùng đại từ này trong câu phủ định thì các từ có chứa thành phần “no” đều không đi với Don’t, Didn’t, Won’t,….

I have nothing to do. (Tôi không có gì để làm cả)

=>Ta có thể dùng “I don’t have anything to do”

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận