Tổng hợp từ vựng tiếng Anh về chủ đề môi trường

Chủ đề môi trường là một chủ đề khá hot trong bài Speaking hoặc Writing part 2 của Ielts. Để mà hoàn thành tốt và đạt được số điểm cao trong những bài thi mang chủ đề này, chúng ta chắc chăn phải có vốn từ vựng nhất định về môi trường.

1. Những danh từ tiếng Anh về chủ đề môi trường

 1. Absorption /æbˈsɔrpʃən/ sự hấp thụ
 2. Acid deposition /æsɪd ,depə’zi∫n/ mưa axit
 3. Acid rain: /æsɪd reɪn/ mưa axit
 4. Activated carbon /ˈæk.tɪ.veɪtid ˈkɑː.bən/ than hoạt tính
 5. Activated sludge /ˈæk.tɪ.veɪtid slʌdʒ/ bùn hoạt tính
 6. Aerobic attached-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám
 7. Aerobic suspended-growth treatment process: Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng
 8. Air /eər/ không khí
 9. Air pollution /eər pəˈluː.ʃən/ ô nhiễm không khí
 10. Alternative energy /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈɛnəʤi/ năng lượng thay thế
 11. Atmosphare /ˈæt.mə.sfɪər/ khí quyển
 12. Biodiversity /ˌbaɪoʊdəˈvərsət̮i/ đa dạng sinh học
 13. Biologist /bai´ɔlədʒist/ nhà nghiên cứu sinh vật học
 14. Biosphere reserve /ˈbaɪoʊsfɪr rɪˈzɜːrv/ khu dự trữ sinh quyển
 15. Biology /bai´ɔlədʒi/ sinh vật học
 16. Climate /ˈklaɪ.mət/ khí hậu
 17. Contamination /kənˈtæm.ɪ.neɪt/ sự làm nhiễm độc
 18. Climate change / ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/: biến đổi khí hậu
 19. Deforestation /ˌdiːˌfɑːrɪˈsteɪʃn/: ô nhiễm không khí
 20. Destruction /dɪsˈtrʌkʃən/ sự phá hủy
 21. Disposal /dɪsˈpəʊzəl/ sự vứt bỏ
 22. Draught /drɑːft/ hạn hán
 23. Dust /dʌst/ bụi bẩn
 24. Ecosystem /ˈiː.kəʊˌsɪs.təm/ hệ sinh thái
 25. Eco-tourism /ˈiːkoʊ ˈtʊrɪzəm/: du lịch sinh thái
 26. Fertilizer /ˈfɜːtɪlaɪzə/ phân bón
 27. Forest fire /ˈfɒr.ɪst ˌfaɪər/ cháy rừng
 28. Global warming /ˈgləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/ hiện tượng ấm lên toàn cầu
 29. Greenhouse effect /ˈɡriːnhaʊs ɪˈfekt/ hiệu ứng nhà kính
 30. Greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ nhà kính
 31. Groundwater /ˈɡraʊndwɔːtər/: nước ngầm
 32. Jungle /ˈdʒʌŋɡl/: rừng nhiệt đới
 33. Meadow /ˈmedoʊ/: đồng cỏ
 34. Noise pollution /nɔɪz pəˈluː.ʃən/ ô nhiễm tiếng ồn
 35. Nature reserve /ˈneɪtʃər rɪˈzɜːrv/: khu bảo tồn thiên nhiên
 36. Natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/ tài nguyên thiên nhiên
 37. Natural disaster /ˈnætʃrəl dɪˈzæstər/: thiên tai
 38. Oil spill /ɔɪl spɪl/ sự cố tràn dầu
 39. Pesticide /ˈpɛstɪsaɪd/ thuốc trừ sâu
 40. Poaching /ˈpoʊtʃɪŋ/: nạn săn bắn trộm
 41. Pollution /pəˈluː.ʃən/ ô nhiễm
 42. Pollutant /pəˈluːtənt/: chất gây ô nhiễm
 43. Preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/ sự bảo tồn
 44. Protection /prəˈtek.ʃən/ bảo vệ
 45. Protection forest /prəˈtekʃn ˈfɑːrɪst/: rừng phòng hộ
 46. Purity /ˈpjʊr·ət̬·i/ trong lành, tinh khiết thanh lọc
 47. Rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/ rừng nhiệt đới
 48. Sea level /siː ˈlɛvl/ mực nước biển
 49. Sewage /ˈsjuːɪʤ/ : nước thải
 50. Soil erosion /sɔɪl ɪˈroʊʒn/ sự xói mòn đất
 51. Soil pollution /sɔɪl pəˈluː.ʃən/ ô nhiễm đất
 52. Solar power /ˈsoʊlər ˈpaʊər/ năng lượng mặt trời
 53. Toxic fume /ˈtɑːksɪk fjuːm/: khí độc
 54. Trash /træʃ/ rác
 55. Waste treatment facility /weɪstˈtriːtmənt fəˈsɪləti/: thiết bị xử lí chất thải
 56. Water pollution /ˈwɑːtər pəˈluːʃn/: ô nhiễm nước
 57. Wind power /wɪndˈpaʊər/: năng lượng gió

Eg:

 • Pollution is a threat to many species on Earth. (Ô nhiễm môi trường là mối đe dọa cho rất nhiều giống loài trên trái đất.)
 • Wind power is a very clean source of energy. (Năng lượng gió là nguồn năng lượng sạch.)

2. Những động từ tiếng Anh về chủ đề môi trường

 1. Clean /klin/ làm sạch
 2. Conserve /kənˈsɜːv/ bảo tồn, giữ gìn
 3. Cut /kʌt/ giảm thiểu
 4. Cope with: giải quyết
 5. Destroy /dɪˈstrɔɪ/ phá hủy
 6. Damage /ˈdæm.ɪdʒ/ phá hủy
 7. Disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/ biến mất
 8. Endanger /ɪnˈdeɪn.dʒər/ gây nguy hại
 9. Exploit /ɪkˈsplɔɪt/ khai thác
 10. Erode /ɪˈrəʊd/ xói mòn
 11. Leak /liːk/ rò rỉ
 12. Litter /’lɪtә(r)/ xả rác
 13. Poach /poʊtʃ/: săn bắn trộm
 14. Pollute /pəˈluːt/ làm ô nhiễm
 15. Protect /prəˈtekt/ bảo vệ
 16. Purify /ˈpjʊərɪfaɪ/ thanh lọc
 17. Recycle /ˌriːˈsaɪkl/ tái chế
 18. Reduce /rɪˈdʒuːs/ cắt giảm
 19. Renew /rɪˈnjuː/ tái tạo
 20. Reuse /ˌriːˈjuːz/ tái sử dụng
 21. Recycle /ri:´saikl/ tái chế
 22. Spill /spɪl/ tràn
 23. Save /seɪv/ cứu
 24. Threaten /ˈθret.ən/ đe dọa
 25. Throw away /θrəʊ əˈweɪ/ : vứt bỏ
 26. Use up /juːz ʌp/ sử dụng hết
 27. Warm (up) /wɔːm ʌp/: làm nóng/ấm lên

Eg:

 • We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. (Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất)
 • When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well. (Chúng ta bảo vệ môi trường có nghĩa là chúng ta đang bảo vệ chúng ta và cả tương lai của chúng ta nữa)

3. Những tính từ tiếng Anh về chủ đề môi trường

 • Biodegradable /ˌbaɪəʊdɪˈgreɪdəb(ə)l/ có thể phân hủy
 • Conversational /ˌkɒn.vəˈseɪ.ʃən.əl/ mang tính bảo tồn
 • Clean /kli:n/ sạch
 • Eco-friendly /ˈiː.kəʊˌfrend.li/ thân thiện với môi trường
 • Excessive /ik´sesiv/ quá mức
 • Efficient /ɪˈfɪʃ.ənt/ hiệu quả
 • Extinct /ɪkˈstɪŋkt/ tuyệt chủng
 • Green /ɡriːn/ xanh
 • Harmful /ˈhɑːmfʊl/ gây hại
 • Hazardous /ˈhæzərdəs/ nguy hiểm
 • Man-made /mən-meɪd/ nhân tạo
 • Organic /ɔrˈgænɪk/ hữu cơ
 • Polluted /pəˈluːtɪd/ bị ô nhiễm
 • Poisonous /’pɔɪzənəs/ độc hại
 • Pure /pjuə(r)/ trong lành
 • Renewable /rɪˈnjuːəbl/ có thể phục hồi tái tạo
 • Reusable /ˌriːˈjuː.zə.bəl/ có thể tái sử dụng
 • Sustainable /səˈsteɪnəbəl/ bền vững
 • Serious /’siәriәs/ nghiêm trọng
 • Toxic /ˈtɒksɪk/ độc hại

Eg:

 • Polluted air is one of the many problems we have to solve. (Ô nhiễm không khí là một trong nhiều vấn đề chúng ta phải giải quyết.)

Related Posts

Nhập bình luận