Tìm hiểu thành ngữ Trung Quốc “Đại khí vãn thành”

Chủ đề thành ngữ Trung Quốc hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó chính là thành ngữ “Đại khí vãn thành”. Có thể dịch nôm na là “Nhân tài thường là những người đến sau”. Vì sao thế? hãy cùng mình tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ này nhé!!!

1. Thành ngữ “Đại khí vãn thành”

大器晚成

三国时候袁绍身边有一位门客。名叫崔琰,他从小学习武艺,不过直到23岁才开始读论语诗经等书籍。

崔琰为人耿直很有见识,朝廷的官员们对他十分推崇,连曹操都很敬重他。

当时袁绍手下的士兵非常残暴,甚至挖开坟墓毁弃敌人的尸骨,于是崔琰劝说袁绍命令士兵不要这样做,袁绍觉得他说的很有道理,就听取了他的建议,并且封他为骑都尉。

崔琰后来跟随曹操的时候,为曹操出了不少主意。曹操想立曹植为嗣子(继承人的意思),崔琰就反对说,自古以来的规矩都是立长子,怎么能立小儿子呢?这是不可以的呀!曹植虽是崔琰的侄女婿,但他也不偏袒,曹操很佩服他的公正。

崔琰在对人才的识别方面有独到之处,崔琰有个堂弟名叫崔林,年轻时没有什么成就和名望,亲戚朋友都瞧不起他。

但是崔琰却对这位堂弟相当器重,常常对别人说,此所谓大器晚成者也,终必远至,意思是说,能做大事的人往往要经过长期的锻炼,崔林将来一定会成大器。后来崔琳受到重用,先是在曹操手下担任主簿、御史中丞等官职,… 成为魏国的重臣。

大器晚成,原意是大才需要很长时间才能成器,后来大器晚成这个成语意思常用以比喻一个人成才成名较晚。

2. Phần phiên âm của thành ngữ

Dàqìwǎnchéng

Sānguó shíhòu yuánshào shēnbiān yǒuyī wèi ménkè. Míng jiào cuī yǎn, tā cóngxiǎo xuéxí wǔyì, bùguò zhídào 23 suì cái kāishǐ dú lúnyǔ shījīng děng shūjí.

Cuī yǎn wéirén gěngzhí hěn yǒu jiànshì, cháotíng de guānyuánmen duì tā shífēn tuīchóng, lián cáocāo dōu hěn jìngzhòng tā.

Dāngshí yuánshào shǒuxià dí shìbīng fēicháng cánbào, shènzhì wā kāi fénmù huǐqì dírén de shīgǔ, yúshì cuī yǎn quànshuō yuánshào mìnglìng shìbīng bùyào zhèyàng zuò, yuánshào juédé tā shuō de hěn yǒu dàolǐ, jiù tīngqǔle tā de jiànyì, bìngqiě fēng tā wèi qí dū wèi.

Cuī yǎn hòulái gēnsuí cáocāo de shíhòu, wèi cáocāo chū liǎo bù shǎo zhǔyì. Cáocāo xiǎng lì cáozhí wèi sì zi (jìchéngrén de yìsi), cuī yǎn jiù fǎnduì shuō, zìgǔ yǐlái de guījǔ dōu shì lì zhǎngzǐ, zěnme néng lì xiǎo érzi ní? Zhè shì bù kěyǐ de ya! Cáozhí suī shì cuī yǎn de zhí nǚxù, dàn tā yě bù piāntǎn, cáocāo hěn pèifú tā de gōngzhèng.

Cuī yǎn zài duì réncái de shìbié fāngmiàn yǒu dúdào zhī chù, cuī yǎn yǒu gè táng dì míng jiào cuī lín, niánqīng shí méiyǒu shé me chéngjiù hé míngwàng, qīnqī péngyǒu dōu qiáobùqǐ tā.

Dànshì cuī yǎn què duì zhè wèi táng dì xiāngdāng qìzhòng, chángcháng duì biérén shuō, cǐ suǒwèi dàqìwǎnchéng zhě yě, zhōng bì yuǎn zhì, yìsi shì shuō, néng zuò dàshì de rén wǎngwǎng yào jīngguò chángqí de duànliàn, cuī lín jiānglái yīdìng huì chéng dà qì.

Hòulái cuī lín shòudào zhòngyòng, xiānshi zài cáocāo shǒuxià dānrèn zhǔ bù, yù shǐzhōngchéng děng guānzhí, hòulái zài wèi wéndì cáopī cháo zhōng dānrèn sīkōng, bèi fēng wéi ānyáng xiāng hóu, chéngwéi wèi guó de zhòngchén.

Dàqìwǎnchéng, yuányì shì dà cái xūyào hěn cháng shíjiān cáinéng chéng qì, hòulái dàqìwǎnchéng zhège chéngyǔ yìsi chángyòng yǐ bǐyù yīgè rén chéngcái chéngmíng jiào wǎn.

3. Tìm hiểu nội dung ý nghĩa

Đại khí vãn thành

Trong thời Tam Quốc,ở cạnh Viên Thiệu có một vị môn khách( là người tài được trọng dụng và nuôi dưỡng trong gia đình quý tộc thời phong kiến).

Ông ta tên là Thôi Diễn, từ nhỏ đã học võ nghệ. Nhưng mãi cho đến khi 23 tuổi mới bắt đầu học các tài liệu Luận ngữ thi kinh.

Thôi Diễm là một người ngay thẳng và có hiểu biết rộng. Các quan trong triều rất coi trọng ông, ngay cả Tào Tháo cũng kính trọng ông.

Khi đó, binh lính của Viên Thiệu rất tàn ác, thậm chí còn đào mồ và tiêu hủy xương của kẻ thù. Vì vậy Thôi Diễm đã thuyết phục Viên Thiệu ra lệnh cho binh lính đừng làm như thế nữa. Viên Thiệu cũng cảm thấy những gì ông ta nói có lý nên đã nghe theo lời khuyên . Thậm chí còn phong chức trở thành kỵ thủ của mình.

Sau này khi Thôi Diễm đi theo Tào Tháo, đối với Tào Tháo có rất nhiều ý kiến. Tào Tháo muốn phong thừa kế lại cho Tào Chí. Thôi Diễm liền phản bác lại, ông cho rằng từ xưa đến nay , theo quy tắc người thừa kế phải là con cháu trưởng thành, sao lại có thể để cho một đứa trẻ thừa kế được? Điều này là điều không thể! Mặc dù Tào Chí là cháu gái của Thôi Diễm nhưng ông vốn dĩ không hề thiên vị.

Tào Tháo cảm thấy bản thân rất bái phục tinh thần liêm chính của ông.

Thôi Diễm có cách nhìn rất khác biệt đối với phương diện trọng dụng nhân tài. Thôi Diễm có một người anh họ tên là Thôi Lâm. Thôi Lâm cả một thời niên thiếu không có nỗi thành tích hay danh tiếng nào, bạn bè thân thích đề không coi trọng hắn ta. Tuy nhiên , Thôi Diễm rất quý trọng anh ta.

Ông thường nói với người khác rằng, những người tài , có khả năng làm được đại sự là những người đến “muộn”. Tức là họ là những người phải trải qua quá trình rèn luyện , đào tạo lâu dài. Và trong tương lai nhất định Thôi Lâm cũng sẽ trở thành như thế. Sau này Thôi Lâm được trọng dụng . Trước tiên ông trở thành người đảm nhận sổ sách của Tào Tháo, quan ngự sử và các chức vụ khác,… trở thành hạ thần quan trọng của nước Ngụy.

Ý nghĩa ban đầu của thành ngữ “Đại khí vãn thành” (Người tài là người đến sau) chính là nhân tài phải trải qua thời gian dài rèn luyện thì mới có thể thành tài. Sau này câu thành ngữ “Đại khí vãn thành” thường dùng để ẩn dụ cho người thành danh .

Khóa học cho bạn:

Related Posts

Nhập bình luận