Ngôn Ngữ Anh

Trạng từ trong tiếng Anh

Trạng từ chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong cấu trúc các câu tiếng Anh. Nhờ việc vận dụng thuần thục trạng từ bằng cách biết vị trí, công dụng, cách sử dụng,.. ta có thể viết lên những bài luận đặc sắc. 1. Trạng từ là gì?…